SJLibrary.org - Reserve a Computer/Room
Quy Luật Sử Dụng Máy Vi Tính Công Cộng

English | Español | 中文 | Tiếng Việt

CÁC CHỦ ĐỀ HỖ TRỢ KHÁC:  

Vui lòng xem những quy luật sau đây khi quý vị đặt giữ một máy vi tính:

  1. Cần phải có một thẻ thư viện hợp lệ và mã PIN để đặt giữ một máy vi tính công cộng.

  2. Chỉ người có thẻ được đặt giữ và sử dụng máy vi tính họ đã đặt giữ.

  3. Quý vị có thể đặt giữ bốn ngày trước lúc sử dụng.

  4. Vui lòng bảo đảm việc in những hồ sơ trước khi giờ sử dụng hết hạn.

  5. After you use your reserved time, you may make another reservation for later that day OR you may, without a reservation, continue to use the public computer provided it has not been reserved.

  6. Khi giờ sử dụng quý vị hết hạn, quý vị sẽ được tự động đăng xuất máy vi tính công cộng.

  7. There is a daily 2-hour total limit on branch public computer use and a 2-hour base at King Library. Reserved and unreserved use of any type of public computer counts toward this limit. There is no guarantee of computer availability.

  8. Vui lòng đọc Internet Access and Use Policy (Điều Luật Về Truy Cập và Sử Dụng Internet). Điều luật được áp dụng cho mọi người dùng Internet.


(Hoặc bấm CONTROL+P)